esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  

(
Chlistov - idovsk hbitov

idovsk idovsk hbitov v Chlistov.

)
Chlistov - idovsk hbitov
(
Hartmanice - synagoga

Synagoga Synagoga pochz z roku 1883. O djinch id v regionu vypovd expozice v mstnm muzeu. Synagoga dnes slou jako pamtnk esko - nmecko - idovskho souit na umav.

)
Hartmanice - synagoga
(
Horaovice - idovsk hbitov

Prvn dochovan nhrobek na novm hbitov v Horaovicch je datovn rokem 1832.

)
Horaovice - idovsk hbitov
(
Kasejovice - synagoga

Synagoga idovsk synagoga byla postavena ve 2. polovin 18. stolet v baroknm slohu v centru tehdejho idovskho ghetta. Dnes je v n umstno muzeum.

)
Kasejovice - synagoga
(
Kdyn - synagoga

Synagoga ve Kdyni je vjimen dochovanm pkladem synagogiln architektury v echch, dle hodnocen odbornk tet nejzachovalej v zpadnch echch.

)
Kdyn - synagoga
(
Klatovy - idovsk hbitov

idovsk Hbitov z roku 1887 s pomnkem obt nacismu z roku 1989.

)
Klatovy - idovsk hbitov
(
Kolinec - idovsk hbitov

idovsk Hbitov zaloen dajn v 1. polovin 14. stolet, dnes nezvstn nhrobn kmen pochzel z 16. stolet. Hbitov je cenn s nhrobky baroknho typu.

)
Kolinec - idovsk hbitov
Louim - idovsk hbitov
(
Rab - idovsk hbitov

idovsk hbitov ve mst Rab.

)
Rab - idovsk hbitov
(
Slatina - synagoga

Synagoga Pvodn devn synagoga stla v centru ghetta. Stla na tyech nosnch devnch sloupech. Byla velmi mal, o rozmrech asi 8 x 6 metr. Nov synagoga ve Slatin je samostatn stojc patrov, prost klasicistn stavba s valbovou stechou.

)
Slatina - synagoga
(
Slatina - idovsk hbitov

Hbitov byl zaloen pravdpodobn v polovin 17. stolet. Rozen byl v roce 1723. Rozloha hbitova je 1061 m.

)
Slatina - idovsk hbitov
(
Suice - idovsk hbitov

Nov idovsk hbitov byl zaloen v roce 1876, posledn poheb se zde konal v roce 1946.

)
Suice - idovsk hbitov
(
Suice - idovsk hbitov I

Star Star idovsk hbitov byl zaloen r. 1626.

)
Suice - idovsk hbitov I
(
vihov - idovsk hbitov

idovsk Star hbitov zaloen roku 1644. Nejstar nhrobky z doby zaloen. Velmi cenn hbitov s nhrobky renesannho, baroknho a klasicistnho typu. Nov hbitov zaloen po roce 1878, nhrobky jsou jen na mal sti hbitova - vtina plochy nevyuita.

)
vihov - idovsk hbitov


 
 ptek, 30. jna 2020
 Svtek slav Tade
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena