esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  

Klatovy - pamtn deska Frantiku Machnkovi


Zkladn data


Frantiek Machnk byl editelem zemdlsk koly v Klatovech, ministrem nrodn obrany, poslancem Nrodnho shromdn a publicistou.Trvale se zapsal nejen do historie koly, ale i msta Klatovy.

kraj: Plzesk kraj
okres: Klatovy
obec: Klatovy
poloha: 4923'27.8 N, 1318'3.28 E   0 m n.m.
adresa: Nrodnch muednku 141, 339 01  Klatovyzpt

Detail


telefon: +420 376326280
email: sekretariat@sszp.kt.cz
url: http://www.sszp.kt.cz
Bohuel dnes je jmno Frantika Machnka tm neznm. Jeden z nejvznamnjch ministr obrany, vze nacismu, povlen hry na demokracii i komunismu, pronsledovan boleviky skoro a do konce ivota, zemel v stran a zapomenut. A dodnes se o nm tm nemluv. Snad jen v nkterch lidech pevaj vzpomnky na dobu, kdy byl Machnk v Klatovech editelem a na jeho "ducha" v dnen kole.

Na Kolinecku pak pamtnci vzpomnaj na tzv. Machnkovu silnici.

Frantiek Machnk se narodil 30.dubna 1886 v obci Nebehovice u Strakonic. Jeho rodn dm p. 16 stoj dodnes v obci na nvsi. Machnk byl nejmlad z desti dt.Jeho otec Frantiek byl sedlk a narodil se v roce 1839, v dob Machnkova narozen mu tedy bylo ji 47 let. Matka Josefa (rozen jako Krajsk v roce 1845) pochzela z blzk obce epice. Rod Machnk je v Nebehovicch zmiovn ji od roku 1718, kdy se na grunt "u Koatk" pienil Vclav Machnk. Machnkv otec je spolu s Alfonsem astnm a dalmi oznaovn jako jeden z prkopnk agrrn mylenky na Strakonicku.

1. ervna 1892 nastoupil Frantiek Machnk do prvn tdy Obecn koly v Jinn a v roce 1895 peel do M욝ansk koly ve Strakonicch. Od roku 1898 studoval dalch osm let na c.k. eskm sttnm gymnziu v eskch Budjovicch. Po maturit byl pijat na Filosofickou fakultu prask c.k.esk univerzity Karlo - Ferdinandovy. Zapsal se ke studiu eskho a nmeckho jazyka. Studium ukonil v roce 1910 a nastoupil jako uitel v Chrudimi.

V Chrudimi se Machnk seznmil se svoj budouc manelkou Antoni Nonnovou (narozena 1. kvtna 1890), se kterou se zde 26. ervna 1916 oenil. Manelm se pak 12. ervna 1917 narodil syn Jan.  

Bhem prvn svtov vlky byl Machnk v Chrudimi odveden jako jednoron dobrovolnk k c.k. zembraneckmu okresnmu doplovacmu velitelstv v Psku. 15. nora 1915 pak nastoupil vojenskou slubu. Jene po esti dnech z n byl po zdravotn prohldce proputn a ji 24.2. se vrtil do Chrudimi. Budouc ministr nrodn obrany eskoslovenska tak ve svm ivot nedoshl dn vojensk hodnosti.

V lt 1919 Frantiek Machnk Chrudim opout a cel rodina se sthuje do Klatov, kter se pro nj stanou osudovm mstem celho ivota. U na vysokokolskch studich Machnk vstoupil do agrrn strany. Vybral si ji sten kvli svmu pvodu, i pod vlivem svho bratrance Rudolfa Berana. Ve stran se stal zakladatelem Sdruen venkovskch akademik (pozdji Sdruen agrrnch akademik), jeho byl v letech 1907 - 1908 jednatelem a pot v letech 1909 - 1910 dokonce pedsedou. Krom toho jet v roce 1912 vstoupil do Sokola, co byl asi prapotek jeho zjmu o brannou vchovu. Tak zaala politick kariera Frantika Machnka.

Zatmco v Chrudimi byl Machnk suplujcm profesorem, v Klatovech u byl dnm uitelem, profesorem zdej Zemsk vy hospodsk koly se stal 1.srpna 1919. O rok pozdji se Machnkovm narodila dcera Milena. Na konci kolnho roku 1924/1925 odeel po 25 letech do vsluby editel koly Ing. Vilm Stebsk a novm editelem byl zvolen a od 1.srpna 1925 Zemskm sprvnm vborem tak jmenovn pekvapiv Frantiek Machnk. Do jeho sprvy patilo i veden Vzkumn zemdlsk stanice, kter byla zzena v roce 1922.

Po Machnkov zvolen poslancem v listopadu 1925 ho v dob zasedn parlamentu v editelsk funkci zastupoval profesor Ing. Bohumil Fukar. Na podzim roku 1925 byla slavnostn otevena budova Zemsk jednoron hospodysk koly hned v sousedstv hlavn budovy, kter tak patila pod sprvu Hospodsk koly. Dal vznamn udlosti se pak odehrvaly od roku 1934. Dne 4. jna 1934 propjil Zemsk vbor kole nzev Zemsk zemdlsk koly vehlovy v Klatovech.

V ervnu 1935 se Machnk stal ministrem nrodn obrany, avak editelem kol i nadle zstal. V nsledujcm kolnm roce dolo k dostavb druhho patra hlavn budovy koly, bylo rozeno hlavn schodit, obnoveno stedn topen, zzen vodovod, plyn a nov instalovno elektrick osvtlen. To ve bhem pti msc (vetn prce v noci) a za celkovch nklad 370 000 korun. V osudovm roce 1938 zaala pstavba tlocviny a pednkovho slu. Prce pak byly 1. jna zastaveny a stavba byla dokonena a za protektortu v roce 1941.

Msto Klatovy si innosti a zsluh Frantika Machnka velmi cenilo. Na 348. schzi mstsk rady 26. ledna 1938 byl schvleno jmenovat Frantika Machnka estnm obanem msta Klatov. Navc u ped tm rada doporuila mstskmu zastupitelstvu pojmenovat nov kasrna pro pchotu na Plnickm pedmst Machnkovm jmnem.

Machnk skonil v z 1938 ve funkci ministra nrodn obrany a opt se mohl vce vnovat kole. dil j v tkch protektortnch asech. 30. dubna 1942, v den svch 56. narozenin, byl Frantiek Machnk Zemskm adem uvolnn z funkce editele koly a penzionovn. Z editelskho bytu ve kole byl Nmci vysthovn, piem v jeho vlastnm dom mu nebyl pidlen ani byt. Frantiek Machnk se do koly ji nikdy nevrtil, zbyly tu na nj ale vzpomnky a hlavn duch jeho doby. Jet dnes mete ve kole, ale i v Klatovech slyet o dobch, kdy tady byl Machnk editelem a co vechno pro ni udlal.

1. z 1939 vypukla druh svtov vlka. Machnk ml bt klatovskm gestapem zaten. Jene v t dob byl na cest dom Prahy a tam za nm dola informace o vydanm zatykai. Vrtil se do Klatov, kde se hlsil na policejn editelstv. Byl odvezen do Prahy, avak 2. z po krtkm vslechu nakonec proputn. To u v Klatovech mocnou rukou vldlo gestapo. Frantiek Machnk se nestail vrazn do aktivit odboje (kter plnoval generl Josef Dostl) zapojit, nebo Dostl byl 29. dubna 1943 zaten. Tvrd vslechy samozejm pinesly prozrazen spolupracovnk, a tak byl Frantiek Machnk 12. ervence klatovskm gestapem tak zaten. Dransk soud ho nejdve odsoudil k trestu smrti, 9. z 1944 vak zmnil Machnkv trest na 10 let kznice. Bval eskoslovensk ministr byl pevezen do vznice v Ebrachu v Bavorsku, kde setrval a do bezna 1945.

Po vlce se uchlil ke sv seste do Kolince. Byl sledovn sttnm apartem, osoovn, obviovn i vyslchn. V roce 1952 byl estaedestilet nemocn Frantiek Machnk odsouzen k pti letm ve vykonstruovanm procesu a musel nastoupit do vznice v Praze na Pankrci. Po roce byl proputn na amnestii, kterou vyhlsil Antonn Zpotock.Po proputn doil u svho syna ve dnicch u Hodonna, kde zemel v roce 1967 ve svch 81 letech.

Pamtn deska Frantiku Machnkovi byla odhalena v pedsl budovy Stedn zemdlsk a potravinsk koly v Klatovech 6.10.2011.

Pramen: Kopeck Luk, Letk Frantiek Machnk a jeho doba, Stedn zemdlsk a potravinsk kola Klatovy, ve spoluprci s Klubem ptel Klatovska, o.s., Mstem Klatovy a Mstn akn skupinou Poumav z.s.p.o., 2011.
zpt

Fotogalerie


Odhalen pamtn desky ve SZP Klatovy

Odhalen pamtn desky ve SZP Klatovyzpt
 
 pondl, 17. nora 2020
 Svtek slav Miloslava
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena