esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  

Pole - Puperk - zcenina hradu


Zkladn data


Jen torzo brny, hradebnch zd a obrann valy pipomnaj existenci stedovkho hradu Puperk. Hrad hodn utrpl ji za husitskch vlek a po krtkm zmrtvchvstn v polovin 15. stolet byl zejm definitivn oputn.

kraj: Plzesk kraj
okres: Klatovy
obec: Pole
poloha:
adresa: Pole - Puperk, 339 01  Klatovy
Puperk
Puperkzpt

Detail


pstup: voln
email: ou@polen.jz.cz
url: http://www.polen.cz/
Puperk<br>
Puperk

Hrad Puperk stval na kopci na zpadnm okraji obce Liky. Byl opevnn hlubokm pkopem s vysokm nspem, kter je dosud zsti vyzdn. Zbytky zceniny, ve vt me znateln jet na sklonku 19. stolet, dnes a na nepatrn zbytek, kter tvo st znan poboen zdi, zanikly.

Hrad dali postavit asi roku 1260 Jaro ze Slivna a purkrab Praskho hradu Podhs, astnk bitvy u Kressenbrunnu, v n 12. ervence 1260 krl Pemysl Otakar II. porazil uherskho krle Blu IV. Hrad pojmenoval po svm erbu, lice, tedy Fuchsberk, z nho vznikl poetn nzev Puperk. V letech 1264 a 1266 se Jaro psal ji z Puperka. Hrad byl postaven na ochranu nov cesty vedouc od Horaovic pes Klatovy, Pole k Horovskmu Tnu a odtud k zemsk hranici. Mla tak bt poslena obrana zemsk hranice, kterou chrnila nov zaloen krlovsk msta Klatovy a Domalice a hrady Rzmberk a Star Hertejn.    

Roku 1298 drela hrad Jaroova vdova Kateina, kter ho vak zhy prodala lenm rodu Hroznatovc, z nich se jako prv pipomn Buek, kter se psal ji roku 1339 z Puperka. Buka vystdal Racek, uvdn v roce 1355. R. 1391 se pipomn dal Buek z Puperka, jemu vak ji hrad nepatil a kter drel Svrovec. Asi v 70. letech 14. stolet drel hrad Puperk Ctibor Tlam, lov dobskch krlovskch les a od roku 1379 dritel sousednho statku njovic. Roku 1390 daroval krl Vclav IV. hrad Renvaldovi z stupenic, kter vak statek znan zadluil. Znanou pohledvku tu ml i prask id Jon, kter se jako hlavn vitel stal jeho dritelem. Po Jonov smrti vak pipadl statek jako odmr opt Vclavu IV., kter jej asi kolem roku 1400 prodal bratm Renvaldovi a Bohunkovi z stupenic, z nich prvn se jako pn Puperka uvd v roce 1404. Renvalda vystdal bratr Svoje, kter se za husitsk revoluce pidal na Zikmundovu stranu a padl v bitv u Vyehradu 1. listopadu 1420. Po nm zddil statek Hynek z stupenic, kter zemel po roce 1439. Tak on byl katolk, a proto i nebezpen soused nedalekho tborskho msta Klatov. S pomoc Klatovskch byl hrad neznmo kdy dobyt a poboen.

V roce 1434 byl sice pupersk statek Hynkovi z stupenic vrcen, ale hrad obnoven nebyl. Kdy Hynkova vdova Ofka prodvala pupersk zbo svmu tetmu manelu Jetichovi z iremperka (ernkov), uvd se hrad jako zpustl a poboen. Ale r. 1457 se zjistilo, e smrt Hynka z stupenic pipadl hrad krli Ladislavovi Jagellonskmu jako odmr a ten ho daroval Janu Zajcovi z Hzmburka. Od nho koupil Puperk v roce 1465 Jik z an, kter si vak ponechal jenom polovinu statku, kdeto druhou polovinu zskal tho roku tet manel vdovy po Hynkovi z stupenic, Ofky, Jetich z iremperka (ernkov). Ten vak ji ped rokem 1473 prodal svoji polovinu s poboenm Puperkem Bekovi z Ronperka, kter hrad obnovil.

Protoe pr Benk z hradu znepokojoval okol, byl po snmu v Beneov, na nm byl obnoven v zemi mr, Puperk v ervnu 1473 Klatovskmi dobyt a poboen. Zd se vak, e hlavn pinou dobyt hradu bylo Bekovo katolictv, co se nesrovnvalo s podobojm klatovskch m욝an, kte byli vrni krli. Poboen hrad ji nebyl obnoven. Na sklonku 15. stolet pipojili pupersk statek vihovt z Rzmberka ke vihovskmu panstv a o obnoven hradu se nestarali, protoe sdlili na hrad vihov. A kdy bylo pupersk zbo roku 1548 od vihovskho panstv znovu oddleno a prodno Albrechtovi Neblovskmu z Drahobuze, nov majitel si zhy po roce 1550 postavil sdlo v nedalek Poleni, kter byla rovn soust puperskho statku.

Koncem 16. stolet byla na hraditi pestavna kaple sv. Vclava, kter vak byla za Josefa II. zruena a asem se ztila.

Pramen: Hrady, zmky a tvrze v echch, na Morav a ve Slezsku (IV Zp. echy); Blohlvek, M., Dr., Fiala, Z., prof. Dr. DrSc., Hosk, L., prof. Dr. DrSc., Pavel, J., Doc. Dr. DrSc., Janek, J., Dr. DrSc., Kotek, L., prom. hist.; Nakl. Svoboda, Praha 1985

 

zpt

Fotogalerie


Zcenina hradu Puperk

Zcenina hradu Puperk


Zcenina hradu Puperk

Zcenina hradu Puperk


Zcenina hradu Puperk

Zcenina hradu Puperkzpt

Pbhy


Povst, kter se ve k mstu:

Lika (Puperk) bl zjeven 

Na hrad Puperku se v noci prochz bl zjeven. Je to duch mlad hradn dmy, kter nem klid za krutosti spchan za svho ivota.

 

Jak hrad ke jmnu piel

Psal se rok 1260, kdy pan Jaro ze Slivna zaloil hrad Puperk, kter se v prbhu stalet promnil v teskn zceniny, obklopen lesy. 

Pn dlouho nevdl, jak jmno by hradu nejvce sluelo. Nakonec se rozhodl, e jej nazve Lim vrchem podle liky, kter byla erbovnm znamenm jeho rodu.

Pozoruhodn vypravovn se ve k tto lice. Kdysi dvno, v dobch starch pedk pana Jaroe, se kolem jejich sdla prohnly divok liky. S pchodem kadho novho jara pivdly na svt mlata a jedno z nich ji jako malik astokrt zavtalo do blzkosti hradu.

Jak ubhal as, z malho liete vyrostla krsn, rezav lika s huatm ocasem. Stle mnohokrt pichzela ke hradu, a jednoho dne se neukzala. Po nkolik dlouhch tdn liku nikdo ani koutkem oka nezahldl.

Vak pot se opt vrtila. Byl prv podveer, slunce pomalu mizelo za obzorem a nebe poset drobnmi mrky hnulo rudm svtlem. Prv toho dne se pn dozvdl, e bude otcem.

Lika od t doby chodila ke hradu kad den v podveer. Vdy se jen na pr chvil ukzala, zabhla do lesa a mezi stromy se zakrtko ztratila z dohledu.

Uplynulo nkolik msc a jednoho dne ji s rannm svitem lika pibhla ke hradu. Vem to pipadalo podivn a vili, e to mus bt njak znamen. A vskutku, tho dne pnova ena povila krsn, zdrav dtko.

Od tch dob lid vili, e lika pichz k jejich sdlu a vdy pin tst.

Pramen:http://www.rozhlas.cz/hradyazamky


Ukrv hrad Puperk zlat poklady?

Povd se, e nesmrn poklady jsou ukryty hluboko pod troskami hradu. Tyto poklady se pokouel objevit i jist ednk chudenickho panstv v 18. stolet. Po dlouh prci prokopal se k jaksi mal, ale pevn uzaven brance.

Domnval se, e se za uzavenou brankou nalz hojnost zlata a vzcnch drahokam. Ale nebylo mu souzeno, aby se poklad doptral. Po ti noci na nj dolhaly tak stran sny s pernmi pohrkami od samotnho Lucifera, e se zalekl, malou branku zasypal a upustil od dalho ptrn.

A tak zde poklady ekaj do dnench dn. 

Pramen: Ble mikroregin, vydalo Ble z.s.p.o., 2013


zpt
 
 ter, 28. ledna 2020
 Svtek slav Otlie
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena