esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  

Klatovy - pomnk Antonnu vehlovi


Zkladn data


Pomnk Antonnu vehlovi ped Jaselskmi kasrnami v Klatovech.

kraj: Plzesk kraj
okres: Klatovy
obec: Klatovy
poloha: 4923'34.4 N, 1317'23.7 E   0 m n.m.
adresa: Klatovy, 339 01  Klatovy
Pomnk Antonnu vehlovi
Pomnk Antonnu vehlovizpt

Detail

Pomnk Antonnu vehlovi<br>
Pomnk Antonnu vehlovi

Pomnk od Jakuba Obrovskho z roku 1934. Bhem vlky byl pomnk odstrann, obnoven byl na stejnm mst v roce 1992.

Popis

Signovno na bronzovm soklu vpravo: "J. OBROVSK 1934", menm psmem: "LIL K. BARTK PRAHA XI." Na soklu vpedu bronzovmi psmeny: "ANTONN / VEHLA", na soklu vzadu vyzlaceno: "ZBUDOVNO P / JEZDECKHO PLUKU 4. / = ANTONNA VEHLY =". Socha je umstna ve stedu nevelkho trojhelnkovitho travnatho prostranstv, lecho stranou historickho centra. Jeho del strany tvo Drnov potok a ze dragounskch kasren s hlavn brnou. Plcek m parkovou pravu, kter dominuje vzrostl vrba, ostatn stromy nov zaszeny. Socha orientovan jihovchodnm smrem v mrn podivotn velikosti, umstn na 
ulovm soklu, m nezvyklou podobu ttvrtpostavy, po kolena zaputn v soklu. Vcn pojat socha ponkud mdl modelace vychz ze znm oficiln fotografie vehly jako ministerskho pedsedy v obleku s tuhm lmekem a vzankou.

Historie

Vzpt po smrti Antonna vehly (12. 12. 1933), ministerskho pedsedy a zrove pedsedy agrrn strany, byl po nm pojmenovn klatovsk dragounsk pluk (16. 12. 1933). Hned nsledujcho roku byla objednn pomnk, realizovan v neuviteln krtk dob - odhalen byl ji 15. dubna 1934 v den jeho nedoitch 61. narozenin. Dragounsk kasrna na tomto mst vznikla na konci 19. stolet na mst vojensk jzdrny a tradice zde zstala zachovna i v 1. republice. V roce 1918 zde vznikl eskoslovensk dragounsk pluk 14, kter byl pozdji slouen s dragounskm plukem 2 z Doban v jezdeck (od roku 1936 dragounsk) pluk 4. Tento pluk byl tak objednavatelem sochy. O jeho vybudovn se zaslouil zejmna brig. generl ing. Josef Dostl, kter stl v letech 1930 - 1935 v jeho ele.

Autor textu: Marcel Fier, www.socharstvi.info

zpt

Fotogalerie


Pomnk Janu vehlovi

Pomnk Janu vehlovi


Pomnk Janu vehlovi

Pomnk Janu vehlovizpt

Pbhy


Antonn vehla se narodil 15. dubna 1873 v dnen prask tvrti Hostiva, tehdy samostatn vsi u Prahy. Vzhledem k tomu, e pochzel z bohat selsk rodiny, se zaal ji od mld politicky angaovat a to zejmna v rznch zemdlskch hnutch. V roce 1900, kdy mu zemel otec pevzal doma hospodstv. V roce 1902 byl mstopedsedou Svazu eskch zemdlc a ml velk podl, e v roce 1906 zaal vychzet asopis Venkov.

Od roku 1908 ji byl zvolen za poslance eskho zemskho snmu za Agrrn stranu, jejm mstopedsedou se stal v roce 1909. Bhem 1. svtov vlky se vehla zapojil do odboje a to jak v eskm svazu, tak i v Mafii. Dky tmto aktivitm stanul ped vyhlenm eskoslovensk republiky v ele Nrodnho vboru a 28. jna 1918 se jako jeden z tzv.  pti mu 28. jna podlel na vyhlen eskoslovensk republiky. V letech 1918 byl poslancem Nrodnho shromdn a vrazn se podlel na vzniku eskoslovensk stavy vyhlen roku 1920.

V Agrrn stran byl v roce 1919 zvolen jejm pedsedou a usiloval o to, aby jej politika byla pijateln pro vechny zemdlce, od velkostatk a po drobn zemdlce. Tyto politick aktivity ho tikrt vynesly do kesla pedsedy vldy. V roce 1927 odmtl kandidaturu na prezidenta republiky a v roce 1929 se vzdal ze zdravotnch dvod politickho ivota.

Zemel 12. prosince 1933 v Praze.


zpt
 
 ptek, 18. jna 2019
 Svtek slav Luk
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena