esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  

(
Bhaov - K

Bo K v Bhaov ped kostelem

)
Bhaov - K
(
Bhaov - borsko - souso Kalvrie

Souso Souso Kalvrie v borsku

)
Bhaov - borsko - souso Kalvrie
(
Biny - Hokov - Bo muka

Bo Bo muka na nvsi v Hokov

)
Biny - Hokov - Bo muka
Biny - Hokov - K
Biny - Hubenov - K
(
Biny - K

K K v Binech za Eurocampem

)
Biny - K
(
Biny - K I

K u ndra v Binech

)
Biny - K I
Biny - Rajsk - K
(
Biny - Rajsk - K I

K Bo muka nad vs Rajsk, nad kiovatkou Rajsk mln.

)
Biny - Rajsk - K I
(
Biny - loh - K

K Bo muka ped kapl v lohu.

)
Biny - loh - K
(
Bikov - Bo muka I

Bo Torzo Boch muk u silnice z Bikova do Kenic

)
Bikov - Bo muka I
(
Bikov - K

K K u Bikova pi silnici na Veskovice.

)
Bikov - K
Bikov - K I
Bikov - Zderaz - K
(
Bikov - Zderaz - K I

K Torzo ke u Zderazi

)
Bikov - Zderaz - K I
Boleiny - Domaliky - K
Boleiny - Domaliky - K I
(
Boleiny - Kromdice - K

K K v Kromdicch u kapliky

)
Boleiny - Kromdice - K
Boleiny - Kromdice - K I
(
Boleiny - K

K K u silnice mezi Boleinami a Myslovicemi,

)
Boleiny - K
(
Boleiny - K I

K K v Boleinech u odboky do jezdce.

)
Boleiny - K I
(
Boleiny - K II

K K za Boleinami pi cest do jezdce.

)
Boleiny - K II
(
Boleiny - Peetn - Bo muka

Bo Bo muka na pam padlm v prvn svtov vlce na nvsi u rybnka v Peetn.

)
Boleiny - Peetn - Bo muka
Boleiny - Peetn - K
(
Boleiny - Slavoovice - K

K K ve Slavoovicch

)
Boleiny - Slavoovice - K
Boleiny - jezdec - K
(
Brnov - K

K K u kapliky sv. Martina v Brnov.

)
Brnov - K
Budtice - K
(
Budtice - K I

K K u silnice do Lipov Lhoty.

)
Budtice - K I
(
Budtice - K u silnice do Hradeic

K K u silnice mezi Budticemi a Vlkonicemi.

)
Budtice - K u silnice do Hradeic
Budtice - Lipov Lhota - K
(
Budtice - Lipov Lhota - K I

K u silnice do Lipov Lhoty

)
Budtice - Lipov Lhota - K I
(
Bukovnk - Bitovn - Bo muka

Bo Bo muka u cesty mezi Bukovnkem a Sobicemi.

)
Bukovnk - Bitovn - Bo muka
(
Bukovnk - K

K K u silnice z Bukovnku do ihobec

)
Bukovnk - K
(
Bukovnk - Ke

Ke na mst bvalho hbitova "Krchvku" pod pozdj "Sejpkou".

)
Bukovnk - Ke
(
Beany - K

K K u obecnho adu v Beanech

)
Beany - K
Beany - K I
(
Beany - K II

K u silnice do Veleic

)
Beany - K II
(
Chanovice - Defurovy Laany - K

K K v Defurovch Laanech

)
Chanovice - Defurovy Laany - K
(
Chanovice - Defurovy Laany - K I

K K v Defurovch Laanech

)
Chanovice - Defurovy Laany - K I
(
Chanovice - Dobrotice - K

K K u silnice na Dobrotice v Chanovicch

)
Chanovice - Dobrotice - K
(
Chanovice - Dobrotice - K I

K K ped osadou Dobrotice

)
Chanovice - Dobrotice - K I
Chanovice - ernice - K
(
Chanovice - ernice - K I

K K na nvsi v ernicch

)
Chanovice - ernice - K I
(
Chanovice - Holkovice - K

K K u silnice ped obc Holkovice

)
Chanovice - Holkovice - K
(
Chanovice - Holkovice - K I

K K pi vjezdu do osady Holkovice

)
Chanovice - Holkovice - K I
(
Chanovice - Holkovice - K u kapliky

K K u kapliky v osad Holkovice

)
Chanovice - Holkovice - K u kapliky
Chanovice - K
(
Chanovice - K u kostela

K K u kostela sv, Ke v Chanovicch

)
Chanovice - K u kostela
(
Chanovice - K u vchodu do skazenu

K K u skanzenu v Chanovicch

)
Chanovice - K u vchodu do skazenu
(
Chanovice - jezd u Chanovic - K

K K pi turistick cest mezi Chanovicemi a jezdem u Chanovic

)
Chanovice - jezd u Chanovic - K
(
Chanovice - jezd u Chanovic - K I

K K u silnice z jezda do Defurovch Laan.

)
Chanovice - jezd u Chanovic - K I
(
Chanovice - jezd u Chanovic - K II

K K v jezd u kapliky.

)
Chanovice - jezd u Chanovic - K II
Chocomyl - K
(
Chodsk Lhota - K

K K v Chodsk Lhot.

)
Chodsk Lhota - K


  idtc=1511/12      [posledn]          pejt na:  
 
 ptek, 30. jna 2020
 Svtek slav Tade
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena