esky        nmecky       
|  Mstn ddictv  |   Mikroregiony, sdla  |   Mapy  |   Slep mapa  |   O projektu  |  

Sobice


Zkladn data


Nejstar dochovan zznamy o obci Sobice (Sobyezicz, Sobieticze) se datuj k roku 1381 od nj je i odvozovno zaloen obce, pravdpodobn vak byla zaloena mnohem dve.

kraj: Plzesk kraj
okres: Klatovy
obec: Sobice
poloha: 49 12' 28" N, 13 41' 2" E   652 m n.m.
adresa: Sobice, 342 01  Suice
Pohled na Sobice od Dame
Pohled na Sobice od Damezpt

Detail

Pohled na Sobice od Dame<br>
Pohled na Sobice od Dame

Zemdlsk obec Sobice byla od stedovku vs majetkov smenou, pda i poddan nleeli nkolika feudlm. Obec byla od stedovku rozdlena na selsk dvory, chalupnky a domke. Postupem let pibvaly mal usedlosti, jejich majitel vypomhali na selskch gruntech.

Pi stni lid v roce 1910 mly Sobice 990 obyvatel. Od t doby se poet lid trvale ijcch v obci sniuje. ivili se hlavn zemdlstvm.

Z emeslnk bylo nejvce zednk, pak truhl a kol. Po domcku se vyrbly nejle ili devky, ne, koky, kosiata, hrb, oatky na chleba. Na Parzku se vyrblo cementov zbo, u silnice za novou kolou stvvala cihelna. Zednci a stavebn dlnci dlali u rznch firem zejmna v Plzni. Pky chodvali v nedli odpoledne do ichovic na vlak a po tdnu se pky vraceli. eny, kter zstaly doma s dtmi, musely hospodait na polch.

V zim chodily do les party deva na prci, kterou nazvali panskou robotou, nebo msto platu dostvali chvoj, vrky strom a paezy. eny domk a nemajetnch jezdily do epnch kraj na plet a okopvn cukrovky. Za seznu si vydlaly 500 Ks i vce. Na podzim se jezdilo i s dtmi do okol atce na esn chmele. Za Rakouska chodili Sobit na chmel dajn i do Bavorska a to pky.

V obci psobily ti hudebn kapely. Sobit muzikanti putovali s cirkusy po celm svt.

Pramen: http://www.sobesice.cz/

zpt

Pbhy


Hastrmanka a arovn pentlika

U je tomu hodn dvno, kdy jel sedlk Kavale do Horaovic na jarmark prodat kon. Jet za soumraku vyvedl eledn kon ze stje na dvr a postkal ho vodou se slovy: Kolik krpkch, tolik kupcch!
   Pipomenul sedlkovi, ne nasedne na bryku, aby ze statku vykroil pravou nohou: To proto, aby se vm, pantto, nic zlho nestalo. Uvzal kon za bryku a jet popl: Dobr pozen. Pmb s vma a zl pry. Zdrvi dojeli. Pak konen sedlk Kavale vyskoil na kozlk bryky a vyjel smrem k Horaovicm.
   S prvnmi slunenmi zblesky se hustou rann mlhou pozvolna prodral svit. Kon li pomalu po znm silnici a pranic jim nevadily ediv mokr chome usazujc se na okraji cesty. Divn kuropn, pomyslel si Kavale a zatouil po teple svho tulnho gruntu. U maickho rybnka mjel enu, kter tam postvala cel zahalen do zelenho vlku. Kdy sedlkovi pokynula rukou, aby zastavil povoz, dlouh hust tsn vlku se v mlze stbily a pohupovaly jako vlnky na rybnce.
   Sedlk zastavil povoz. Dobrtro, taky na jarmark? zeptal se eny. I kdee, jdu jen kousek cesty, do Frymburka, vitoila a z vlku vykukovaly na sedlka velk zelen oi. Dete z daleka? vyzvdal Kavale. Zdaleka? Ani moc ne, jen ze straeskejch samot, lbezn odpovdla ena a u se hrnula k sedlkovi na bryku. Trochu si natsla ten prapodivn vlk a pohodln se usadila vedle Kavaleho na kozlku. Sladce se na nho podvala a jej velk oi zily smvem.
   Co by to mohlo bejt za samoty? Vecky znam a dnou takovou podivnou enskou sem tam nikdy nepotkal, v duchu mudroval sedlk Kavale a pranic nedbal na pvaby a svdn tetelen eny vedle sebe. e ty ensk bude hastrmanka z frymburskho rybnka a e ty mne chce voarovat? napadlo sedlka. No pokej uvidm, ci si za, poposedl ble k en tak, e si sedl na cp jej sukn, kter vyuhoval z vlku. Mlky pak jeli dl, skorem a k Frymburku. Najednou ena poprosila, aby sedlk zastavil, e ten kousek do vsi u dojde sama. Kavale zastavil kon a ekal, a ena vstane. Ta se nemohla pohnout, protoe j pevn sedl na sukni. Prosm, pane, puste mne, adonila. Ale Kavale se jen usmval a jet tsnji pisedl k hastrmance: Kdepak, na trh do Horaojc se mnou pojedete, aby sem ml pi prodeji kon tstm zahmal. Hastrmanka se lekla. Pestala se sladce usmvat, slibovala vechno mon, jen aby ji sedlk pustil a zaala pnliv nakat.
   V tom zasvitl od frymburskho rybnka prudk vtr, mlha klesla k zemi a ped vozem stl vodnk. kemral, prosil a ubezpeoval Kavaleho, e se mu dobe odmn, jen kdy pust jeho enu. A u vpltal jednomu koni do hvy ervenou pentli.
   Kavale slchval, e hastrmani pinej tst. Pozdravil vodnka: Dej pnb astn dobrtro. A odsedl si. Hastrmanka hned hup z vozu a ne se sedlk nadl, zmizela kamsi i s hastrmanem. Kon pozvolna sami rozjeli bryku a pokraovali v cest.
   Na jarmarku v Horaovicch pak Kavale vypletl ervenou stuku z hvy kon a schoval si ji do kapsy. Doma ji uloil do truhlice k rodinnm psemnostem a modlitebnm knkm. Vil, e mu bude nosit tst, protoe kon na jarmarku vhodn prodal.

Sobickej vodnk

Nedaleko Sobic, za pamtnm lesem Bitovnem, kde byla svedena tenkrt za ticetilet vlky ta velk bitva, je rybnk Maroukovec. Lid se bli kolem nho chodit, protoe vili, e v nm hospoda vodnk.
  Jednou, bylo to takhle v pozdnm odpoledni, el do Bukovnka sobick sedlk Janout. Aby si zkrtil cestu, vzal to po hrzi Maroukovce. Pece se nebudu bt lidskejch povdaek o vodnkovi, utoval se. Nestail ani domyslet a u ped nm stl zelen muek. Kampak tak pozd odpoledne, hospodi? ptal se lisn. Ke kovi do Bukovnka, odpovdl Janout. J bych tolik poteboval hk, nepines bys mn ho taky? domlouval se vodnk. Dobe se ti odmnm. Janout slbil, ale jen byl z dohledu rybnka, bylo po strachu. To tak, jet s hkem se mu pothnu, mudroval si pro sebe.
  U kove v Bukovnku vydil, co ml, ale o hku ani muk. Pak si zael do hospody na jedno pivo. Bylo tam plno, vyprvlo se, popjelo, kdo by hldal as? A bylo u k plnoci, kdy se Janout ubral k Sobicm. Na milho vodnka si vzpomnl a u hrze rybnka. Vzal to tedy oklikou po louce. Daleko ale nedoel. Uprosted louky na pokraji mokiny stl vodnk. Tak co, nese mi ten hk? Zapomnl sem, pane vodnk, doista sem zapomnl, vymlouval se sedlk. Tak zapomnl? Tos neml, tos neml. Na sobickho vodnka se nezapomn. Ale odmny se pece jen dok. A ne se Janout nadl, vihl ho vodnk vrbovm proutkem tikrt pes nohy a zmizel.
  Janout do Sobic nedoel. Jako podat se svalil na kraji bainy. Rno ho tam nael soused, kdy jel pro krmen.
  Vc se u Janout na nohy nepostavil. Dvali mu vobklady z kenovho lupn, jitrocele, ernho konu, vomejvali arnikou a epkem, zakvali proti uhranut, i pzi plili, ale nic naplat. Proti vodnkovo kletb ztrcely zakvn i sla bylin svou zzranou moc.

ern myslivec

Podivn mrak se snesl nad Horskm kopcem, kdy sobit hospodi jeli z vnonho jarmarku. V Kaperskch Horch byla tehdy nouze o jablka. Do vych poloh pila na jae neekan mrazov pohroma. Na Sobicku, kde jsou klimatick podmnky pznivj, se urodilo.
   Bylo to tsn ped Vnoci, na svatho Tome apotola. Sobit se vypravili do Kaperskch Hor prodat avnat, kehk a lahodn jablka. Nechybly mezi nimi ani zimn hruky mslovky. Na trhu byl o ovoce nebval zjem, hospodi dobe prodali. S vdlkem byli nadmru spokojeni. Nakoupili drky a dtem pamlsky. Jet zali do hostince ke Sklm zapt ten zdail keft. Tam ji sedli Nezdit a tak znm ze lbku, Pohorska a Ostruna. Povdalo se, povdalo, a ne se hospodi nadli, thlo na jedenctou. Proto rychle zaphli. Pipraven lucerny zavsili na povozy a vyrazili dom, do Sobic.
   Vozy drkotaly do strmho kopce nerovnou, kluzkou lesn silnic. Mrz tpal do tv. Prudk vtr ohbal vtve strom, kter vytvely tajemn stny, jako by chtly hospode postrait a zahnat zptky do Kaperskch Hor.
   Mlad andara si navlkl pleten palky. Beranici, kter kal tchoovka, postril na ui. Oprat drel pevn, pestoe jeho volci nejevili o prodn ivly pradn zjem. Jete nechumel a metelice nebije do vo, zakiel na panttu Vojka, kter jel ped nm. Neslyel ho. A tak si andara zaal v duchu pedstavovat nco hezho, ne byla ta pochmurn cesta.
   Vybavil si pohodu tdrho dne. Pro ty men sourozence bude dda vyezvat ze deva zlat prastko. Nejmlad Rozrce mon i panenku. Pak zane stavt za oknem betlm. Pitom bude popjet koaliku tipliku. To proto, aby ho v lt na pastv netpaly mouchy tipliky. Nvs se bude rozlhat trouben obecnho paste. Ve velk sednici ji bude ke stropu pipevnn stromeek. A maminka posprav dobytek, zavs na nj erven jablka a mal houstiky. Napee je spolen s velkou houskou a trdlem. Z kuchyn bude vont houbov kuba, kompot muzika a vestkov omka. Tu m ze vech tch dobrot nejradji.
   andara dostal hlad. Mylenky na jdlo zahnl vzpomnkou na hezkou An Janderojc. V duchu vidl jej dolky ve tvch, a j bude pipnat na thl zpst vnon drek, nramek z mavch korlk a pozlacench plk. Koupil ho na trhu u nezdickho Kafky.
   Ten podivn mrak se snesl celkem nzko. andara zaklel. Pedn povozy se zastavily. Pro stojme, strejdo?zakiel. Vojk neodpovdal. el tedy zjistit, co se dje. Nevil svm om. Ped prvnm povozem stl myslivec. Vysok, ern odn. Dlouh vousy mu sahaly a po ps. Svtlo lucerny, kterou drel sedlk Kavale, se odrelo ve zlch, pichlavch och. Pes rameno ml pehozenou puku, hlavn dopedu. V ruce drel mohutnou sukovici. Upen se dval na vykulen sedlky. Stl mlky, nepohnut. Tma z ernho mraku byla pmo zlovstn.
   Sobit se tiskli v hlouku ped myslivcem. Mli strach. Vichni zkostliv ekali, co udl. Musk, copak si neumme poradit? ozval se rzn Kavale. Nedalo se ji mlet. Pantta Janout se rychle vzpamatoval. Myslivce zdvoile oslovil. Zeptal se, pro zadruje jejich povozy. Vysvtloval mu, e je ek dlouh cesta dom.
   ern myslivec nepohnut stl a zaryt mlel. Sedlk Kavale na nho spustil nemcky, pak esky. ekl mu tak, e ten lauf by si mohl pehodit dozadu. To neml dlat. Myslivec se rozlil a vydval divok skeky. Nikdo mu nerozuml. Pak zaal na sedlky hrozit sukovic. Ti mli tve ztuhl mrazem, napjat strachem a navou. Co dlat? Nebojcnho mladho andaru napadla spsn mylenka. A se teprve blila plnoc, piloil dlan k stm a napodobil kohout kokrhn hlasitm: Kykyryk... Myslivec zpozornl. Ne se Sobit nadli, zmizel v tom ernm mraku.
   Vtr ustal a zaalo pomalu snit. Rychle se vrtili ke svm povozm. Pokraovali v cest do Sobic. Kdy mjeli Nezdice a ped nimi se objevil obrys stranskho kostela, vem bylo hej!

Pramen: http://www.sobesice.cz/


zpt
 
 ptek, 18. jna 2019
 Svtek slav Luk
 Aktuln teplota: 22.9 C


  Nov objekt 


pro pidn novho objektu kliknte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
as men: 1
Teplota: 22.9C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost vtru: 9.7 km/h
Smr vtru: Zpadn


 Doprava 
  1/22 (k. 22/187) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/190) sten uzavrka
  1/27 (k. 27/279) sten uzavrka
  2/169 (Rejtejn (k. 169/1699)) sten uzavrka
  2/185 (Klatovy (k. 185/18515)) silnice uzavena
  2/185 (Luice u Chudenic (k. 185/18510)) silnice uzavena